ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
10 ต.ค. 66 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2566
29 ก.ย. 66 ถึง 02 ต.ค. 66 ประกาศผลการเรียนเป็นการภายใน/นักเรียนแก้ไขและปรับปรุงผลการเรียน
18 ก.ย. 66 ถึง 25 ก.ย. 66 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2566
11 ก.ย. 66 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%
11 ก.ย. 66 ถึง 15 ก.ย. 66 ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการอ่าน คิด วิเคราะห์
04 ก.ย. 66 ถึง 08 ก.ย. 66 ส่งรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 60% และ 80%
25 ส.ค. 66 ส่งผลการสอบแก้ตัวประจำเดือนสิงหาคม
27 ก.ค. 66 ถึง 28 ก.ค. 66 ประกาศคะแนนกลางภาคเรียน
27 ก.ค. 66 ส่งผลการสอบแก้ตัวประจำเดือนกรกฎาคม
21 ก.ค. 66 ส่งคะแนนกลางภาคเรียนที่ 1/2566
10 ก.ค. 66 ถึง 14 ก.ค. 66 สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1/2566
30 พ.ค. 66 ส่งผลการสอบแก้ตัวประจำเดือนมิถุนายน
26 พ.ค. 66 ส่งผลการสอบแก้ตัวประจำเดือนพฤษภาคม
22 พ.ค. 66 ถึง 30 พ.ค. 66 จัดนักเรียนเข้าห้องเรียน และลงทะเบียนเรียนในระบบ SGS
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียน 1/2566