ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษานาดกลาง สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 600 หมู่ที่ 13   ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550 โรงเรียน ได้ทำการเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอน รวมเวลา 25 ปีในเนื้อที่ 64 ไร่ 1 งาน  ก่อตั้งครั้งแรกนั้น มีนายเจริญ มุสิกะกำนันตำบลคลองด่าน (ในขณะนั้น) นายบรรยงค์ ไพโรจน์สรคุปต์ ศึกษาธิการอำเภอบางบ่อ (ในขณะนั้น) นายอำนวย เกาะเพชรพร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชนชาวคลองด่าน และเขตใกล้เคียงได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 650,000 บาท สร้างอาคารเรียนชั่วคราวสองชั้นแบบของกรมสามัญศึกษาขึ้นปรับปรุง สถานที่สร้างห้องน้ำ ห้องส้วม บ้านพักภารโรงในวงเงิน 650,000บาท กรมชลประทานได้อนุญาตให้ ใช้ที่สร้างโรงเรียน จำนวน 64 ไร่ 1 งาน ตั้งอยู่ทางแยกเข้าอำเภอบางบ่อและถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่ 57   จำนวน 3 ห้องเรียน โดยได้รับการ สนับสนุนจากฯพณฯรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุวรรณ ธนกัญญา)  

ปี พ.ศ. 2520  โรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 7 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2521  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ค 1 หลังในราคา 2,100,000 บาท รากฐานของอาคารหลังนี้เป็นแบบ ทั่วไปจึงไม่สามารถดำเนินการ ก่อสร้างได้ต้องเปลี่ยนแปลงรากฐานใหม่และได้เกิดปัญหา ระหว่าง กรมสามัญศึกษา กับผู้รับเหมา  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารชั่วคราว (ชั้นเดียวแบบของกรมสามัญศึกษา) จำนวน 10 ห้องเรียน ในวงเงิน 300,000 บาทโรงเรียนมีห้องเพิ่ม 17 ห้องเรียน

ปี พ.ศ.2522  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร และหอประชุม ราคา 1,400,000 บาท และอาคาร อุตสาหกรรมศิลป์1 หลัง ราคา 500,000 บาท แต่อาคารทั้งสอง เกิดปัญหาเกี่ยวกับรากฐานเช่นเดียวกัน ซึ่งในปีการศึกษานี้อาคารเรียนแบบ 216 ค ก็ยังไม่ สามารถดำเนินการได้ และโรงเรียนได้รับงบประมาณอีก 160,000 บาทก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว 4 ห้องเรียน ปีการศึกษานี้ มีจำนวนห้องเรียน 20 ห้องเรียน  

ปี พ.ศ. 2523  โรงเรียนยังมีปัญหาเกี่ยวกับก่อสร้างต่อไป ผู้รับเหมาก่อสร้างอาคารแบบ 216 ค ไม่ปฏิบัติตามสัญญากรมสามัญศึกษา จึงดำเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษ และตัดจำนวนห้องเรียน เหลือเพียง 10 ห้องเรียน ตัดโต๊ะม้านั่ง ออกทั้งหมด สำหรับโรงอาหาร หอประชุมได้จัดสร้างโดยใช้การจ้างพิเศษเช่นกัน แต่ต้องยุบประมาณอาคารอุตสาหกรรมศิลป์ มารวมเป็นโรงอาหาร-หอประชุม ในวงเงิน 1,850,000 บาท ในขณะที่อาคารถาวรแบบ 216 ค ยังก่อสร้างไม่เสร็จ โรงเรียนได้รับงบประมาณอาคารชั่วคราว 4 ห้องเรียนในวงเงิน 188,000 บาท ปีการศึกษานี้โรงเรียนมี 17 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2524   อาคารเรียนแบบ 216 ค จำนวน 10 ห้องเรียนและโรงอาหาร-หอประชุม  ได้ก่อสร้างเรียบร้อยเปิดใช้ใน การเรียนการสอน ในปีการศึกษานี้  ในขณะเดียวกันโรงเรียนได้รับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 คจำนวน 16 ห้องในวงเงิน 3,700,000 บาท และบ้านพักครู 1 หลังในวงเงิน  217,000 โรงเรียนมีห้องเรียนจำนวน 17 ห้องในปีการศึกษานี้
ปี พ.ศ. 2525   อาคารเรียนแบบ 216 ค จำนวน 16 ห้องเรียนและบ้านพักครูหลังที่ 4 ได้สร้างเสร็จในปีการศึกษานี้  เริ่มใช้ อาคารตั้งแต่ต้นปี  โรงเรียนได้เข้าร่วมกับสมาคม ผู้ปกครองและครูฯ  โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้จัดสร้างป้ายโรงเรียน  ป้ายสมาคมและวิหารหลวงพ่อปานโดยค่าป้ายในวงเงิน 32,000 บาท ประทานในพิธี  คือ ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดและ ผู้บัญชาการทหารบก  พลเอกอาทิตย์  กำลังเอก จำนวนห้องเรียนปีการศึกษา 19 ห้อง  

ปี พ.ศ. 2526   จำนวนห้องเรียนในปีการศึกษานี้เพิ่มขึ้น ห้อง โรงเรียนได้เข้าร่วมโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  มพช.รุ่นที่ 3  มีการเปลี่ยนแปลงผู้ทำหน้าที่ฝ่ายบริหาiเมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2526 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้ง นายสกุล  กังวาลไกล  และนายนุกูล ทองน้อย เป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่หลังจากที่ได้ รักษาการเป็นการภายใน มาช่วงระยะเวลา 5 ปีและครึ่งปีตาม ลำดับวันที่ 28 ตุลาคม 2526 กรมสามัญศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายบรรเลง รอดแดงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงพ่อปาน คลองด่านอนุสรณ์ รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเมืองเขียนผ่อนอนุสรณ์ และให้นายพยุงศักดิ์ อินทนิล ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์ พิทยาคารมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  ปลายปีการศึกษานายพยุงศักดิ์ อินทนิลผู้บริหารโรงเรียน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานโครงการพิเศษ ไปดูงานที่ประเทศ ฟิลิปปินส์ โรงเรียนในโครงการ มพช.รุ่นที่ 3

ปี พ.ศ.2527  ปีการศึกษานี้มีห้องเรียน 22 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 935 คน จำนวนครู  46 คน   ครูจ้างสอน 5 คน ภารโรง 6 คน   แผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 8-7-7  

ปี พ.ศ.2528  ปีการศึกษานี้มี 22 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 925 คน จำนวนครู 46 คน ไปช่วยราชการ 2 คนและลาศึกษาต่อ 1 คน อัตราว่าง  2 อัตรา ครูจ้างสอน 3 คนภารโรง 6 คน แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 6-8-7  

ปี พ.ศ. 2529  ปีการศึกษานี้มี 21 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 862 คน จำนวนครู 43 คน  ช่วยราชการ 1 คนศึกษาดูงาน ต่างประเทศ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน ภารโรง 6 คน แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 7-6-8 ในปีนี้ โรงเรียนได้รับอาคารใหม่หลายหลัง ประกอบด้วย โรงฝึกงานเกษตรกรรม โรงฝึกงานอุตสาหกรรมโรงฝึกงานคหกรรมอาคารวิทยาศาสตร์ และซ่อมแซมอาคาร 4 แบบ 216 ค จนเต็มรูปแบบได้งบประมาณ 8,000,000 บาท จากธนาคารโลกในโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท

ปี พ.ศ. 2530   ปีการศึกษานี้ มี 20 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 790 คน จำนวนครู 41 คน ช่วยราชการ 3 คน ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท 1 คน ครูจ้างสอน 3 คนภารโรง 6 คน  แผนการจัดชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 7-7-6  

ปี พ.ศ. 2531  โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในระดับกับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 2 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 1,000 คน จำนวนครู 47 คน ช่วยราชการ 1 คนลาศึกษาต่อระดับปริญญาโท 1 คนแผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-6 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-0-0 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เป็นโรงเรียน ที่รับรางวัลพระราชทานขนาดกลาง  

ปี พ.ศ. 2532   ปีการศึกษานี้มี 27 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน 1,050 คน จำนวนครู 45 คน ภารโรง 6 คน  แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-8   มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-0  ปี พ.ศ. 2533      โรงเรียนได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารโรงฝึกพละศึกษา จำนวนนักเรียน 1,00 คน จำนวนครู 45 คนภารโรง 6 คน  แผนการจัดชั้นเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-0  

ปี พ.ศ. 2534  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนและบ้านพักผู้บริหาร จำนวนนักเรียน 1,000 คน จำนวนครู 47 คนช่วยราชการ 1 คน มีอาจารย์ลาศึกษาต่อปริญญาโท 1 คน ภารโรง 6 คน แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 10-8-8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-2-1  

ปี พ.ศ. 2535  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างถังน้ำฝน 2 ชุด  และยังได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่เข้าโครงการ โรงเรียน เพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสังคมดีเด่นระดับเขตการศึกษา 1 จำนวน   แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 7-10-10    มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-2-1  

ปี พ.ศ. 2536  ปีการศึกษานี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูได้ร่วมกันบริจาคทรัพย์เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นเงิน 1,200,000 บาทเศษมีจำนวนครู 49 คน อัตราจ้าง 7 คน ไปช่วยราชการ 9 คน ภารโรง 6 คน ยาม 2 คน แผนการจัดชั้นเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 9-7-10   มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-1  

ปี พ.ศ. 2537  ปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ใช้ในการแข่งขันมวยชิงแชมป์โลก จำนวนนักเรียน 1,250 คนจำนวนครู-อาจารย์ 51 คน อัตราจ้าง 5 คน ครูช่วยราชการ 9 คน ภารโรง 6 คน ยาม 2 คน  แผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 10-9-7  มัธยมศึกษาตอนปลาย 2-1-1  

ปี พ.ศ. 2538  ปีการศึกษานี้ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯได้ให้ความอนุเคราะห์เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง พร้อมปรับปรุง ห้องคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงินประมาณ 500,000บาท จำนวนนักเรียน 1,033 คน มีจำนวนครู-อาจารย์ 53 คน อัตราจ้าง  2 คน ครูช่วยราชการ 6 คน ภารโรง 6 ยาม 2 คนแผนการจัดชั้นเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น 6-6-7  มัธยมศึกษาตอนปลาย 1-1-2  

ปี พ.ศ. 2548  จำนวนนักเรียน 1,110 คน ครู 40 คน อัตราจ้าง 10 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน แผนการจัดชั้นเรียน  มัธยมศึกษาตอนต้น 8-8-8  มัธยมศึกษาตอนปลาย 3-3-3 ปรับปรุงฟื้นโรงฝึกพลศึกษา เป็นพื้นยางสร้างเรือนพยาบาล

ปี พ.ศ. 2549  จำนวนนักเรียน 1,147 คน ครู 40 คน อัตราจ้าง 10 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน ซ่อมแซมอาคาร 216 ค ด้วยการพันไฟเบอร์สร้างบันไดอาคาร 216 ค ทาสีอาคารเรียนและอาคารประกอบ

ปี พ.ศ. 2550  จำนวนนักเรียน 1,272 คน ครู 38 คน อัตราจ้าง 8 คน พนักงานราชการ 2 คน ลูกจ้างประจำ 8 คน  บ้านพึ่งพิง สร้างสนามบาสเก็ตบอลแบบ FIFAมาตรฐานปรับปรุงเรือนประชาสัมพันธ์

ปี พ.ศ.  2551  รางวัลนักเรียนรางวัลพระราชทาน

ปี  พ.ศ. 2552    
-  โครงการโรงเรียนวิถีธรรม    
-  สถานศึกษาต้นแบบ  “การต่อต้านโรคมะเร็งภาคโรงเรียนเชิงรุก    จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ    
-  สถานศึกษาต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ  GPAS และ PBL   จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ  เขต2      
-  โครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  (คปภ.)    
-  สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน   Energy  Mind  Award  จาก  การไฟฟ้านครหลวง    
-  โรงเรียนต้นแบบ  “โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน”      
-  รางวัลสถานศึกษาพอเพียง  จาก  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์    
-  “โครงการโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3  โรงเรียนดีประจำอำเภอ”  จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
-  รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน  ประเภทระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง

ปี  พ.ศ. 2553  
-  รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน   Energy  Mind  Award  ระดับ 5 ดาว  จาก  การไฟฟ้านครหลวง  
-  รางวัลสถานที่ราชการปลอดบุหรี่  ระดับดีเยี่ยม

ปี  พ.ศ. 2555   รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy  Mind  Award  ระดับ 5 ดาว  จาก  การไฟฟ้านครหลวง

ปี  พ.ศ. 2556  
-   โครงการห้องเรียนพิเศษ  EIS  (English  for  Intergrated  Studies)และจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ  (Smart  Room)
-   ได้รับทุนสนับสนุนการปลูกป่าชายเลนในโครงการป่าชายเลนพิทักษ์นครหลวง  จาก  การไฟฟ้านครหลวง

ปี  พ.ศ. 2557  
-  รางวัลเยาวชนผู้นำด้านการอนุรักษ์พลังงาน      
-  รางวัลโรงเรียนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  จาก  การไฟฟ้านครหลวง    
-  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่น  รุ่นน้ำหนัก  45  กิโลกรัม  กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ      
-  รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ  ประเภทวงอังกะลุง  ระดับมัธยมศึกษา  ได้รับถ้วยรางวัลระดับเหรียญทองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ปี  พ.ศ.  2558    
- ชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพ ระดับประเทศ หัวข้อ "ประเทศไทยคือบ้านของเรา พวกเราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง" ( OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER TOGETHER ) จากพลเอกประยุทธ์. จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดโดย กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  

ปัจจุบันโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์จัดดำเนินการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ สำหรับนักเรียน คณะครู และบุคลากรทุกระดับ ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เกี่ยวข้อง  อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง  อาทิ  ด้านบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงหลักสูตรฯ ทุกระดับชั้น