วิสัยทัศน์/ปรัชญา/อัตลักษณ์
วิสัยทัศน์  

ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตอย่างพอเพียงบนพื้นฐานของความเป็นไทยมุ่งสู่มาตรฐานสากลเป็นพลโลกที่ดีปรัชญา  

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
“ ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก ”อัตลักษณ์ของโรงเรียน  
 
อัตลักษณ์  คือ ลูกหลวงพ่อปาน เป็นคนดี
 
            ลูกหลวงพ่อปาน  หมายถึง  นักเรียนทุกคนเป็นลูกหลวงพ่อปานเหมือนกัน ต้องรักกัน
            เป็นคนดี   หมายถึง  เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ครบทั้ง 8 ประการได้แก่ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ำใจ  และน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

            เอกลักษณ์ของสถานศึกษาของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ คือ โรงเรียนประหยัดพลังงาน


 
กลยุทธ์ของโรงเรียน
 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาระบบบริหารทุกระบบของโรงเรียนเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยั่งยืนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
-  เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ
-  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
-  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส
-  เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 3จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
-  เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน

กลยุทธ์ที่ 4จัดสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ให้เพียงพอ และเหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร และของนักเรียน
-  เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 5จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจ และความถนัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน
-  เพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถของนักเรียนตามความถนัดและความสนใจ

กลยุทธ์ที่ 6ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษา และดูแลนักเรียน
-  เพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน