พันธกิจ/เป้าหมาย
พันธกิจ
 1. บริหารงานเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. จัดระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
 3. จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐาน  การศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 4. จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เพียงพอและ เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรและของผู้เรียน
 5. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจและความถนัด เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน
 6. ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน


เป้าหมาย  
 
 1. โรงเรียนมีการบริหารงานเชิงระบบตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์และสามารถพึ่งตนเองได้
 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้มาตรฐานการศึกษา
 4. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพียงพอและ เหมาะสม
 5. โรงเรียนมีกิจกรรมอย่างหลากหลายเพื่อสนองความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
 6. ผู้ปกครอง ผู้ทรงคุณวุฒิ ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียน