หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่โรงเรียนเปิดสอน
โรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย 

 
มัธยมศึกษาตอนต้น เปิดสอน 8 ห้องเรียน รายละเอียดดังนี้
ห้องที่ 1  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted )
ห้องที่ 2  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ EIS (English for Integrated Studies)
ห้องที่ 3  ห้องเรียนเทียบเคียง Mini English Program (MEP)
ห้องที่ 4 - 8  ห้องเรียนทั่วไป

มัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอน 3 ห้องเรียน รายละเอียดดังนี้
ห้องที่ 1  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (Gifted) (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ห้องที่ 2  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์)
ห้องที่ 3  ห้องเรียนศิลป์ - ภาษา เทียบเคียง Mini English Program (MEP)
ห้องที่ 4  ห้องเรียนทั่วไป - อาชีพ