ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
>ปพ.5 กิจกรรมต่างๆ ภาคเรียนที่ 2/2565 (คุณลักษณฯ, การอ่าน คิด วิเคราะฯ,ประเมินสมรรถนะ) 422
>แบบฟอร์ม เล่มสรุปกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48485
แบบฟอร์ม เล่มสรุปกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 444 KB 48255
>ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 48537
แบบฟอร์ม การพิมพ์ข้อความลงนามใน ปพ.5 Word Document ขนาดไฟล์ 19.02 KB 48537
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 4 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.75 KB 48388
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 3 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.84 KB 48388
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 2 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.55 KB 48335
แบบฟอร์มข้อสอบ (สำหรับวิชาที่มีครูผู้สอน 1 ท่าน) Word Document ขนาดไฟล์ 51.62 KB 48301
แบบฟอร์ม โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 133.5 KB 48409
แบบฟอร์ม โครงการกิจกรรมชุมนุมวิชาการ ภาคเรียน 2/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 140 KB 48615
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 111.27 KB 48630
ประกาศผลการสอบวัดพื้นฐานความรู้ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.28 MB 48247
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.64 KB 48403
ตารางสอบเข้า ม.1 , ม.4 และใบปะหน้าข้อสอบวัดพื้นฐานความรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 67.96 KB 48474
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ZIP Archive ขนาดไฟล์ 748.78 KB 48447
แบบบันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 48245
ตัวอย่างโครงการกิจกรรมชุมนุมวิชา การทำรูปเล่ม - ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 462.5 KB 48238
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 250.56 KB 48472
>แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้หน้าเดียว และตัวอย่างแผน 48424
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 48370
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับ (สำหรับหัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี) Word Document ขนาดไฟล์ 180.31 KB 48336
แบบบันทึกการปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี Word Document ขนาดไฟล์ 164.83 KB 48373
แบบบันทึกกิจกรรม PLC Word Document ขนาดไฟล์ 69.71 KB 48434
แบบฟอร์ม IDPLAN Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 48239
แบบฟอร์มโครงงาน “บูรณาการการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน” Word Document ขนาดไฟล์ 245.5 KB 49297
แบบฟอร์ม สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 62.48 KB 48313
>แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ม.1-3 48589
แนวปฏิบัติการจัดทำข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 129.52 KB 48652
แบบฟอร์มโครงการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 67.5 KB 48371
>แบบประเมินตามตัวชี้วัด (จุดเน้น สพฐ) 48553
แบบบันทึกข้อความสั่งซื้อหนังสือ Word Document ขนาดไฟล์ 17.86 KB 48611
แบบเสนอหัวข้อการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 48208
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ และหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ZIP Archive ขนาดไฟล์ 1.11 MB 48324
แบบฟอร์มบันทึกข้อความขอไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 49.5 KB 48365
แบบขออนุญาตออกนอกโรงเรียนในเวลาราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 42.43 KB 48519
กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ
2565-แบบฟอร์มใบฎีกา Word Document ขนาดไฟล์ 13.8 KB 67
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 243.96 KB 83
2565-บันทึกข้อความขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้าง-แบบเปลือย Word Document ขนาดไฟล์ 92.5 KB 90
2565-ใบขอนุมัติดำเนินการจัดซื้อ-จ้าง-แบบเปลือย Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 76
สรุปการดำเนินโครงการการใช้งบประมาณปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.51 MB 38312
>ขั้นตอนการขอซื้อขอจ้าง 48358
ตัวอย่าง การเขียนโครงการ การใช้งบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 120.83 KB 48376
แบบเบิกเงินสวัสดิการ Word Document ขนาดไฟล์ 81.89 KB 48611
เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เยี่ยมบ้านนักเรียน) Word Document ขนาดไฟล์ 28.14 KB 48451
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
>โปรแกรม ScanTool 4.0 48565
แบบฟอร์มใบรายชื่อนักเรียน สำหรับเช็คชื่อในเล่มโฮมรูม 2/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 77.71 KB 48482
แบบฟอร์มสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้อง-ระดับชั้น ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.8 KB 48568
DMC-แบบฟอร์มข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 48536
ตัวอย่าง-เอกสารเบิกค่าเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 106.22 KB 48205
2562-แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน-ชั้นมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 78.46 KB 48564
2562-แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ ระดับมัธยมศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 403 KB 48266
2562-ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 48229
2562-หน้าปกสมุดโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 879.89 KB 48594
2562-หน้าปกเลมสรุปเล่มโครงการสานสัมพันธ์ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 48401
2562-หน้าปกข้อมูลส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 48311
2562-หน้าปกการคัดกรองนักเรียน-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 48371
2562-หน้าปก-SDQ-คำนำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.9 KB 48549
2562-หน้าปก-EQ-คำนำ Word Document ขนาดไฟล์ 318 KB 48238
2562-แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 46.21 KB 48406
2562-แบบฟอร์มโครงการสานสัมพันธ์ฯภาคเรียนที่ 1 ใบสรุปปะหน้า Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 114.75 KB 48373
2562-แบบประเมินการคัดกรองนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 354 KB 48488
2562-แบบประเมิน-SDQ-ฉบับครูประเมินนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 352.5 KB 48187
2562-บันทึกเยี่ยมบ้าน (ฉบับปรับปรุง) Word Document ขนาดไฟล์ 92.19 KB 48271
2562-คำนำการเยี่ยมบ้าน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.59 KB 48514
ชน.8-9 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการติดเกม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.42 KB 48499
ชน.7 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมทางเพศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 48311
ชน.6 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการใช้ความรุนแรง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.74 KB 48538
ชน.5 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านพฤติกรรมการใช้สารเสพติด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.22 KB 48276
ชน.4 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 76.15 KB 48362
ชน.3-2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนอาหารกลางวัน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.42 KB 48401
ชน.3-1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านเศรษฐกิจ-ทุนการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.54 KB 48185
ชน.2 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านสุขภาพ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.49 KB 48196
ชน.1 แบบฟอร์มการส่งต่อภายในด้านการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 254.68 KB 48381
>ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อนำเข้าสู่โปรแกรม Scan Tool 3.1 (เฉพาะ ม.2,3,5,6 เท่านั้น) และคู่มือการนำเข้า/ส่งออกข้อมูล 48389
อื่นๆ
แบบบันทึกการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับนักเรียน บุคลากร หรือผู้มาติดต่อในสถานศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 138.78 KB 48512
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปี 2562 Word Document ขนาดไฟล์ 23.75 KB 48624
แบบฟอร์มการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 12.54 KB 48163
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 48293
กลยุทธ์ของโรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 12.89 KB 48352
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับคุณครู Word Document ขนาดไฟล์ 35.33 KB 48436
เอกสาร SCQA RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.74 MB 48230
มุมกระดาษ (ขนาดใหญ่) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 126 KB 48431
มุมกระดาษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.5 KB 48399
แบบฟอร์มประกันคุณภาพ 3 มาตรฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 30.42 KB 48512
>วารสารม่วง-เหลืองสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2560 48537