ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องโลก 

 

 

 

 

 

 

 


น.ส.วรรณทิพย์  โพธิ์พรหม
ประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557

 

 

 

 

 


กองวิจัยตลาดแรงงาน
 
                  
**** เว็บไซน์นี้รองรับการแสดงผลการทำงานบน โปรแกรม Google Chrome และโปรแกรม Mozilla Firefox ****

22 - 26 ธ.ค. 2557 สอบกลางภาค 2/2557
29 ธ.ค. 2557 กิจกรรมวันคริสต์มาส
30 ธ.ค. 2557 กิจกรรมวันรักโรงเรียน
17 - 18 ม.ค. 2558 ม.6 สอบ 7วิชาหลัก
31 - 1 ก.พ. 2558 สอบ O-NET ม.3
7 - 8 ก.พ. 2558 สอบ O-NET ม.6
18 - 24 ก.พ. 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557
7 - 10 มี.ค. 2558 ม.6 สอบ GAT และ PAT
20 - 24 มี.ค. 2558 รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558

              

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ
ครั้งที่ 36 ประจำปี 2558 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 2 ณ จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 17 -30 พฤศจิการยน 2557 ประเภทกีฬามวยสากลสมัครเล่น และเปตอง
โดยนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนกีฬาประเภทมวยสากลสมัครเล่น
และกีฬาเปตองได้รับรางวัลที่ 3 ในการแข่งขัน โดยมี ครูประกิจ  สัมฤทธิ์ผล และนายมารุต มิสกี้ เป็นครูผู้ฝึกสอน ตามลำดับ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาไปแข่งขัน
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 64

ประเภทที่ 1  การแข่งขันวงดนตรีไทย วงอังกะลุง ประเภททีม 21 คน  ฝึกซ้อมโดย ครูพัชรี     คงเมือง
1.1 ได้รับรางวัล  เหรียญทอง อันดับที่ 1  (ตัวแทนเขตฯ)
ประเภทที่ 2  การแข่งขันวาดภาพระบายสี   ฝึกซ้อมโดย ครูจีริสุดา   แก้วประเสริฐ
2.1 ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 เด็กชายอนุชิต   สาเกทอง (ตัวแทนเขตฯ)
2.2 ระดับ ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 1 นางสาวเจนจิรา  ทองเลิศ (ตัวแทนเขตฯ)
ประเภทที่ 3  การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ฝึกซ้อมโดย ครูจีริสุดา   แก้วประเสริฐ
3.1 ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทอง เด็กชายนพจักร    ศิริวณิชย์การ 
3.2 ระดับ ม.ปลาย รางวัลเหรียญทอง   นายรุ่งเรือง    งามเฉลียว
ประเภทที่ 4  การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี  ฝึกซ้อมโดย ครูปาริชาต  ปั้นแพทย์
4.1 ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญทองแดง เด็กหญิงมัทรี   มาแขก 
4.2 ระดับ ม.ปลาย รางวัลเหรียญเงิน  นายวิทยา   ปานกลาง
ประเภทที่ 5  การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์  ฝึกซ้อมโดย ครูปาริชาต  ปั้นแพทย์
5.1 ระดับ ม.ต้น รางวัลเหรียญเงิน เด็กหญิงพัชรียา   ชัยศร 
5.2 ระดับ ม.ปลาย รางวัลเหรียญเงิน  นางสาวนัทธมน   ทองดีศรี

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมกับชุมชน และ เทศบาลตำบลคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการ
เดินขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
5 ธันวาคม จากบริเวณชุมชนคลองด่าน ถึงสำนักงานเทศบาลตำบลคลองด่าน โดยโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้ส่งตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาคเช้า และภาคค่ำ
ภาพประกอบกิจกรรม : ขบวนเทิดพระเกียรติ

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม
โดยมีการถวายราชสดุดี การร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแสดงดนตรีของวงอังกะลุง และ การแสดงรำเทิดพระเกียรติของนักเรียน
เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภาพประกอบกิจกรรม : 5 ธันวาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้เข้าร่วมการประกวดวงอังกะลุง กับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักพิจารณาภาพยนต์
และวีดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในวันที่ 25 พฤศจิการยน 2557 โดยวงอังกะลุงของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้รับรางวัลระดับ "เหรียญทอง" และ "ถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช"
ซึ่งมี นางพัชรี   คงเมือง เป็นครูผู้ฝึกสอนและควบคุม

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 36
"ดอกแสมเกมส์" ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤศจิการยน 2557  ณ สนามกีฬาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โดยผู้อำนวยการวิไลลักษณ์  พูลมา  ให้เกียรติเป็นประธานในในการเปิดกิจกรรมการแข่งขัน
ภาพประกอบกิจกรรม : ดอกแสมเกมส์ ครั้งที่ 36

ผู้บริหาร คณะครู ลูกเสือและเนตรนารี โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมถวายราชสดุดี
แด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันวชิราวุธ (25 พฤศจิกายน) ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียน
ภาพประกอบกิจกรรม : ถวายราชสดุดี

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557
ตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมด้านคุณธรรม กิจกรรมวิชาการ อาทิ กิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา(YC) การฟังบรรยายธรรมะจากพระมหาสมปอง  เป็นต้น
ระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤศจิกายน 2557

ด้วยการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้รับการจัดตั้งให้เป็น ศูนย์สอบธรรมศึกษา ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2557
โดยมีพระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม  เจ้าคณะตำบลคลองด่าน 2
เป็นผู้อำนวยการประจำสนามสอบธรรมศึกษา
ภาพประกอบกิจกรรม : การสอบธรรมศึกษา

ผู้อำนวยการวิไลลักษณ์  พูลมา ให้เกียรติมอบรางวัล กับตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ที่เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานกับโครงการรามาไอดอล คิดนอกกรอบ รับผิดชอบสังคม จากทาง Rama Channel
โดยตัวแทนของนักเรียนโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ได้รับรางวัลชมเชย
จากทีมหนังสั้นต้านยาเสพติด และ ทีมจักรยานปั่นน้ำเพื่อสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ร่วมไว้อาลัยกลับการจากไปของ ท่านรองสุพงษ์  ศรชัย รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ด้วยรัก และ อาลัย

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วม " กิจกรรม ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างสรรค์ สามัคคี "
วันที่ 10 กันยายน 2557  ณ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จำนวน 3 รายการ คือ การประกวดวาดภาพ ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย  การประกวดร้องเพลง ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย   และ
การแข่งขันทอล์คโชว์ ระดับ ม.ปลาย  ซึ่งผลการแข่งขัน นักเรียนของโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศในทุกรายการการแข่งขันที่เข้าร่วม โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มสาระฯภาษาไทย และกลุ่มสาระฯศิลปะ


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "ค่ายศากยบุตร บูรณาการต่อต้านยาเสพติด
นำโรงเรียนสุจริต ร่วมคิดอนุรักษ์พลังงาน สืบสานตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเพียงเข้าสู่อาเซียน"
ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
โดยมีพระครูสังวรวิมลกิจ เจ้าคณะตำบลคลองด่าน2 เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม (วัดสีล้ง) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และผู้อำนวยการโรงเรียน นางวิไลลักษณ์  พูลมา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ภาพประกอบกิจกรรม : ค่ายศากยบุตร

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์บูรณาการสู่อาเซียน
และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพประกอบกิจกรรม : การแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์

โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ ร่วมส่งคณะครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
เข้าร่วมโครงการอบรมและศึกษาดูงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมพลังปลูกป่า...และศึกษาธรรมชาติ"
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ชุมชนขุนสมุทรจีน ต.แหล่มฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
ภาพประกอบกิจกรรม : รวมพลังปลูกป่า...และศึกษาธรรมชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557
โดยมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันทางวิทยาศาตร์ วิทยสัประยุทธ์ ป.ด.อ. การแข่งขันเรือมอเตอร์ การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์
การแข่งขันแต่ง - ร้องเพลง เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ฯ ระหว่างวันที่ 1 - 18 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์  โดย รองผู้อำนวยการ นางมัณทนีย์  แก้วนุช  เป็นประธานในการเปิดการจัดกิจกรรม
ภาพประกอบกิจกรรม :  งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

คณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกาษาโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
จัดกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ภาพกิจกรรมประกอบ : กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบูรณาการสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โดยมีผู้อำนวยการวิไลลักษณ์ พูลมา เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
ภาพกิจกรรมประกอบ : กิจกรรมบูรณาการสัปดาห์อาเซียน

          

ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์


 

Webmaster : งานคอมพิวเตอร์
โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6
600 หมู่ 13 ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10550
โทร 02-330-1276 โทรสาร 02-330-1275

 

นางวิไลลักษณ์ พูลมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมัณทนีย์  แก้วนุช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

 เอกสารเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ