ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสูตร ยอดสุข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2563 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย อภิรัตนาชัย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 กรกฎาคม 2561 - 6 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-นามสกุล : นางสุพัตรา ลิ้มวัฒนชัย
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลลักษณ์ พูลมา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :