กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพูลทรัพย์ ภูนุช

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวประภัสสร ชุมภูงาม

นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม

นางสาวเพ็ญนีต์ ศรีเจริญสุข

นายโกวิท พัฒนประเสริฐ

นางสาวมะลิวัลย์ กลิ่นสุวรรณ

นางสาวอนุธิดา บุตรสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย