กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายนรินทร์ มิถุนดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางหัสยา โภทชงรัก

นางสาวอรวรรณ์ แพนลำ

นายพชร ประปุนไร่

นางส่องอุษา ชุ่มบริบูรณ์

นายนพกร สิรินพมณี