กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัญชลี มั่นน้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางประไพศรี พรมรัตน์

นายบุญเลิศ นิยมรัตน

นางสาวมลัยพร งามผิวเหลือง

นายสมโภชน์ สามชูสินธุ์

นางสาววิลาวัลย์ ร่วมทวี

นางสาวสุพรรษา สุบรรณโรจน์

นางสาวสุพัตรา ทองดี

นายธนกิจ ทิพย์สิงห์

นายกิจกมล อัญญะพรสุข

นางสาววดี ศรีเที่ยงตรง (คอมพิวเตอร์)

นางสาวอภิญญา เมืองพงษา(คอมพิวเตอร์)

นางสาวอาริยา ชินโน (คอมพิวเตอร์)

นายจุติพร แก้วสุวรรณ (คอมพิวเตอร์)

นายปริญญา ปัญญาเฉียบ (คอมพิวเตอร์)