กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางรำเพย สิงห์น้อย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุภัค ชุ่มบริบูรณ์

นางสาวโศภิตา มีแก้ว

นายอุกฤษฎ์ หาไชย

นายณัฐวุฒิ จงจิต

นางสาวศศิธร ทองอินที

นางสาววรรณพร พรหมศิริ