กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประกิจ สัมฤทธิ์ผล

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนพล ปิ่นสมบูรณ์

นางสาวสุปรียา สนธิ