ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายประยุทธ ทวีสาร

หัวหน้าลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว

นายมงคล ชุ่มบริบูรณ์

นายสันติ สมพันธ์

นายชัยวัฒน์ ชุ่มบริบูรณ์

นายภิญโญ แก้วงาม

นายสมหมาย ศิริ

นายอำนวย ตุ้มทอง

นายสาคร มดทอง

นางสาวจินตรา ตุ้มทอง