กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพัชรี คงเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายดนัย ศิลาวงศ์

นางสาวปาริชาต ปั้นแพทย์

นางสาวขวัญสุวัฒน์ วิจิตรกวี

นายสมหวัง นาคคล้าย