กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววราพร เทพาลุน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางวีรยา ภู่ประดิษฐ์

นางสาวบุญเทียบ ยงทะเล

นางสาวปนัดดา จำปาทอง