กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุกันญา ขันทองดี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายชรินทร์ ศิริพันธ์

นางสาวสาวิตรี จันทร์เหนือ

นางสาวอิศรา ใจสอน

นางสาววศิมน สุขอนันต์

นางสาวชัญญานุช หาญมนต์

นายอังกูร แท่งทอง (ภาษาจีน)

นางสาวภาวินี มาลีหวน (ภาษาจีน)

MISS.FAITH BANDALES ARCHETA

MR.ALEXIS JARYSON YACAPIN