คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ องค์ศิริพร
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย ภูมิภัทรพงศ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ คนที่ 2
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันทนา ศรีม่วง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางศุภลักษณ์ ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐฐิญา ทองแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปลัดอดุลย์ ทินนฺธมฺโม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดชาตรี สิริมฺงคโล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ ทองสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ ศรีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ จันทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายโกวิท พัฒนประเสริฐ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกุลนิษฐ์ สุขเกษม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายพงศ์รพี ปรีดานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน