คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายมั่งคั่ง มุกดา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัซมี่ พัศดุ
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนันทวรรณ เนตรภักดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรนภา ถนอมทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวธิติสุดา แก้วรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนริศรา สาเกทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิตยา แย้มศาสตร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์สิทธิ์ จุรินทร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายอาทิตย์ เหล็กกล้า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/1
ชื่อ-นามสกุล : นายชานนท์ สุภาฉิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรพัฒน์ แสงก่ำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/2
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพันธ์ วงษา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล วรนาวิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.6/3
ชื่อ-นามสกุล : นายเกียรติศักดิ์ เกตุอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/1
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกสรา โกมลสิงห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปทุมวดี โชคคณาพิทักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/3
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพล แดงมนฑา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ม.5/4